Ako postupovať

 • Stavebne úpravy v byte

  Výnimka pri ohlasovaní stavebných úprav a udržiavacích prác stavebníkmi v Banskej Bystrici

  Stavebný úrad MESTO Banská Bystrica oznámil všeobecným upozornením č. K OVZ 202 308/11 zo dňa 25.11.2011, že pri ohláseniach stavebných úprav a udržiavacích prác pri prestavbách bytových jadier v stavebných sústavách „NKS“ a „T06-B“ upúšťa od vyžadovania statického posudku v prípadoch, keď nedochádza k zmene dispozície bytového jadra (tzn. bytové jadro ostáva na pôvodnom mieste).
  Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť a platnosť od 01.01.2012.

  STAVEBNÉ ÚPRAVY V BYTE - VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

  Podmienky, ktoré je potrebné splniť pred vykonaním stavebných úprav v byte, vyplývajú z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zo Zmluvy o výkone správy (vlastníci bytov) alebo z občianskeho zákonníka a Stanov SBD (nájomcovia družstevných bytov). Z týchto ustanovení najdôležitejšie sú:

  Stavebný zákon (výňatky)

 • Zmena vlastníckych práv k nehnuteľnosti v správe SBD

  Pôvodný vlastník bytu je povinný v zmysle čl. VI ods. 10 zmluvy o výkone správy bez zbytočného odkladu oznámiť správcovi zmenu vlastníckeho práva k bytu (kúpna, darovacia, zámenná zmluva, uznesenie v dedičskej veci, vyporiadanie BSM a pod.). Zmenu je možné urobiť osobne v klientskom centre v čase stránkových hodín.

  Pred akoukoľvek dispozíciou s bytom k návrhu na vklad na okresný úrad, katastrálny odbor alebo pri vybavovaní úveru so záložným právom na byte v správe SBD je potrebné, aby si vlastník vyžiadal na klientskom centre potvrdenie, že na predmetnom byte nie sú evidované žiadne nedoplatky.

  Doklady potrebné ku zmene:

 • Prevod členských práv

  Prevod členských práv je v súčasnej dobe najčastejším spôsobom vzniku členstva. Okrem rámcovej úpravy v § 230 Obchodného zákonníka je prevod členských práv upravený v čl. 6 ods. 2 a čl. 18 a čl. 19 Stanov Stavebného bytového družstva Banská Bystrica (ďalej len „Stanovy“).  

  V zmysle Obchodného zákonníka prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením dohody o prevode členstva družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto dohode. Tie isté účinky ako predloženie dohody o prevode členstva nastávajú, len čo družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva. Toto zákonné ustanovenie Obchodného zákonníka podrobnejšie rozvádzajú Stanovy v ustanovení čl. 18 ods. 2 a 3.

 • Členstvo v SBD Banská Bystrica (vznik členstva)

  Problematiku vzniku členstva podrobne upravujú Stanovy Stavebného bytového družstva Banská Bystrica (ďalej len „Stanovy“). 

  V zmysle čl. 4 ods. 1/ Stanov členmi družstva môžu byť: 
  1.    plnoleté fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony, ak v Stanovách nie je uvedené inak (čl. 6 ods. 1),
  2.    maloleté fyzické osoby, ktoré právoplatne nadobudnú vlastníctvo bytu v správe SBD na základe kúpnej (darovacej, zámennej) zmluvy, prípadne iným spôsobom. V tomto prípade dohodu o prevode členských práv, prípadne prihlášku za člena SBD podpisuje za maloleté fyzické osoby ich zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba.

 • Spoločný nájom družstevného bytu manželmi (a jeho zánik)

  Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stane nájomcom bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi a spoločné členstvo manželov v družstve. 
  Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva. 
  Predchádzajúce ustanovenie platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzavretím manželstva len niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu.

 • Dohoda o výmene bytu

  Výmenu bytu upravuje čl. 54 a čl. 55 Stanov Stavebného bytového družstva Banská Bystrica a § 715 a § 716 Občianskeho zákonníka. K výmene družstevného bytu dochádza na základe dohody účastníkov výmeny. Ide o dispozíciu člena družstva - nájomcu s členskými právami a povinnosťami k družstevnému bytu. 

  Účastníkom dohody na jednej strane je nájomca – člen nášho družstva (prípadne manželia ako spoloční členovia), ktorý je nájomcom družstevného bytu, na druhej strane je účastníkom výmeny nájomca iného bytu (člen nášho družstva, člen iného družstva alebo nečlen - nájomca nedružstevného bytu). Ak nejde o výmenu bytov v rámci nášho družstva, skúma sa, či ten, na koho sa má pri výmene previesť členstvo, môže sa stať členom nášho družstva.