Členstvo v SBD Banská Bystrica (vznik členstva)

Problematiku vzniku členstva podrobne upravujú Stanovy Stavebného bytového družstva Banská Bystrica (ďalej len „Stanovy“). 

V zmysle čl. 4 ods. 1/ Stanov členmi družstva môžu byť: 
1.    plnoleté fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony, ak v Stanovách nie je uvedené inak (čl. 6 ods. 1),
2.    maloleté fyzické osoby, ktoré právoplatne nadobudnú vlastníctvo bytu v správe SBD na základe kúpnej (darovacej, zámennej) zmluvy, prípadne iným spôsobom. V tomto prípade dohodu o prevode členských práv, prípadne prihlášku za člena SBD podpisuje za maloleté fyzické osoby ich zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba.

V zmysle čl. 6 ods. 1/ Stanov:  „Smrťou člena prechádza jeho členstvo v družstve na dediča členských práv a povinností. Členom družstva z titulu dedenia je aj fyzická osoba – cudzozemec. Takýto člen je povinný určiť si zástupcu na vybavovanie členských záležitostí a jeho meno oznámiť družstvu do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v dedičskej veci. Členom družstva z titulu dedenia je aj maloletá osoba, za ktorú koná a robí právne úkony jej zákonný alebo ustanovený zástupca“. 

V zmysle čl. 4 ods. 2 Stanov členstvo v družstve vzniká : 
1.    rozhodnutím predstavenstva družstva o prijatí fyzickej osoby za člena družstva na základe písomnej prihlášky (formulár prihlášky poskytne družstvo),
2.    na základe dohody o prevode členských práv a povinností (prevod členských práv), 
3.    dedením (prechod členských práv). 

V prípade vzniku členstva prijatím za člena počas trvania družstva, členstvo vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí člena na základe písomnej prihlášky. K prihláške musí byť pripojený doklad o zaplatení: 
1.    zápisného vo výške 9,96 € + 1,99 € DPH spolu 11,95 € vrátane DPH, 
2.    doklad o zaplatení základného členského vkladu vo výške 16,60 €. 

V zmysle Stanov je predstavenstvo družstva povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadnutí v mesiaci nasledujúcom po dni, kedy bola družstvu doručená. Rozhodnutie o prijatí musí byť členovi družstva doručené doporučeným listom.