Prevod členských práv

Prevod členských práv je v súčasnej dobe najčastejším spôsobom vzniku členstva. Okrem rámcovej úpravy v § 230 Obchodného zákonníka je prevod členských práv upravený v čl. 6 ods. 2 a čl. 18 a čl. 19 Stanov Stavebného bytového družstva Banská Bystrica (ďalej len „Stanovy“).  
V zmysle Obchodného zákonníka prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením dohody o prevode členstva družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto dohode. Tie isté účinky ako predloženie dohody o prevode členstva nastávajú, len čo družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva. Toto zákonné ustanovenie Obchodného zákonníka podrobnejšie rozvádzajú Stanovy v ustanovení čl. 18 ods. 2 a 3. V zmysle Stanov je povinnosťou člena družstva v súvislosti s prevodom členských práv a povinností, aby prevod družstva realizoval prostredníctvom dohody (na stiahnutie formulár o prevode členstva v družstevnom byte alebo formulár o prevode členstva v byte vo vlastníctve), v ktorej družstvo vopred vyčísli zostatkovú hodnotu členského podielu, členom splatenú časť úveru, výšku nájmu bytu,  stav úhrad za nájom bytu,  stav pohľadávok za realizované práce - opravy v byte a iné. Po vyčíslení nedoplatku člena na nájme z titulu zálohových platieb, resp. vyúčtovania, družstvo požaduje, aby tieto člen uhradil do doby uzavretia dohody o prevode práv a povinností spojených s členstvom. Až do splnenia tejto povinnosti družstvo s nadobúdateľom neuzavrie zmluvu o nájme družstevného bytu. Účelom týchto ustanovení je vyriešiť prípadné nedoplatky ešte pred samotným prevodom členských práv a povinností. 

Dohodou o prevode členských práv a povinností sa nadobúdateľ nestáva vlastníkom družstevného bytu. Na základe tejto dohody novému členovi vzniká právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy viažucej sa k predmetnému bytu. Nadobúdateľ členských práv a povinností sa tak stáva nájomcom bytu a členom družstva, ktorý má nárok na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva za podmienok ustanovených v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Pri prevode členských práv a povinností je potrebné doriešiť i poskytnutie údajov k delenému vyúčtovaniu skutočných nákladov za obdobie, v ktorom nájomcovia (vlastníci) bytu - pôvodný aj nový , byt užívali. Formulár žiadosti o delené vyúčtovanie poskytne družstvo. 

Poplatky spojené s prevodom členských práva a povinností: 
Družstevné byty  (neprevedené do osobného vlastníctva): 
-    99,58 € + 19,92 € DPH spolu 119,50 € - za vybavenie dohody o prevode členských práv a povinností, ak nadobúdateľ nie je vo vzťahu k prevodcovi osobou blízkou v zmysle  § 116 Občianskeho zákonníka 
-    16,67 € + 3,83 € DPH spolu 20,00 € - za vybavenie dohody o prevode členských práv a povinností, ak nadobúdateľom je osoba blízka v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka alebo v prípade prevodu členských práv nebývajúceho člena

Byty vo vlastníctve:
-    6,67 € + 1,33 € spolu 8,00 € - v prípade prevodu členských práv a povinností týkajúcich sa bytu v osobnom vlastníctve