Stavebne úpravy v byte

Výnimka pri ohlasovaní stavebných úprav a udržiavacích prác stavebníkmi v Banskej Bystrici

Stavebný úrad MESTO Banská Bystrica oznámil všeobecným upozornením č. K OVZ 202 308/11 zo dňa 25.11.2011, že pri ohláseniach stavebných úprav a udržiavacích prác pri prestavbách bytových jadier v stavebných sústavách „NKS“ a „T06-B“ upúšťa od vyžadovania statického posudku v prípadoch, keď nedochádza k zmene dispozície bytového jadra (tzn. bytové jadro ostáva na pôvodnom mieste).
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť a platnosť od 01.01.2012.

STAVEBNÉ ÚPRAVY V BYTE - VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Podmienky, ktoré je potrebné splniť pred vykonaním stavebných úprav v byte, vyplývajú z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zo Zmluvy o výkone správy (vlastníci bytov) alebo z občianskeho zákonníka a Stanov SBD (nájomcovia družstevných bytov). Z týchto ustanovení najdôležitejšie sú:

Stavebný zákon (výňatky)

    § 54: Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
    § 55:
        (1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách."
        (2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
        a) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
        b) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
        c) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
    ........
    § 56 písm. h): Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa §55 ods. 2 písm. c).
    § 57:
        (1) Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v §55 ods. 2 je povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
        (2) Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres. Udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.
        (3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.
        (5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní stavby príslušné slovenské technické normy.
    § 59: Účastníkmi stavebného konania sú:
        a) stavebník,
        b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
        c) ďaľšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov,
        d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
        e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Zmluva o výkone správy (výňatok):

    Vlastníci bytu nemôžu vykonávať úpravy bytu, ktorými by ohrozovali alebo rušili ostatných v neprimeranom rozsahu, alebo by menili vzhľad domu bez súhlasu správcu, resp. súhlasu väčšiny všetkých vlastníkov bytov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

Občiansky zákonník (§694), Stanovy SBD (čl. 44):

    Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné náklady.

Súhlas SBD na stavebné úpravy a udržiavacie práce v byte, na ktorých vykonanie sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa stavebného zákona alebo súhlas ostatných vlastníkov bytov v dome podľa zmluvy o výkone správy, alebo súhlas SBD na vykonanie stavebných úprav podľa § 694 občianskeho zákonníka resp. čl. 44 Stanov SBD možno získať na základe žiadosti, ktorej predtlač si môže žiadateľ vyzdvihnúť na oddelení obnovy bytového fondu v budove SBD na Zelenej ulici č.1 alebo si ju môže stiahnuť tu. Žiadosť musí obsahovať dostatočne podrobný popis plánovaných úprav, súhlas vlastníkov resp. nájomcov bezprostredne susediacich bytov (vedľa, nad, pod bytom), súhlas predsedu výboru zástupcov vlastníkov potvrdený podpisom predsedu výboru a pečiatkou výboru zástupcov vlastníkov. Žiadosť môže podať len vlastník (spoluvlastníci) bytu alebo nájomca (spoloční nájomcovia) bytu. K žiadosti treba priložiť:

    výkres (náčrt) existujúceho stavu podľa stavebnej sústavy domu v mierke M = 1:50
    výkres (náčrt) zámeru (nový stav) s pôdorysom stavebnej úpravy v mierke M = 1:50
    statický posudok vyhotovený odborne spôsobilou osobou (statik) s popisom stavby a statickými výpočtami pre nový stav
    potvrdenie o zaplatení poplatku 11,95€ s DPH do pokladne SBD (uplatňuje sa na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov SBD zo dňa 12.12.2002).

Po splnení vyššie uvedených podmienok SBD vydá žiadateľovi (žiadateľom) predbežný súhlas (s konkrétnymi podmienkami pre samotnú realizáciu) potrebný pre príslušný stavebný úrad. Vykonať stavebné úpravy je možné až po vydaní súhlasného stanoviska stavebného úradu (miestne príslušného Mestského úradu alebo Obecného úradu).

SBD nevydá súhlas na stavebné úpravy, pri ktorých sa má zasahovať do nosných častí a konštrukcií budovy (uznesenie Predstavenstva SBD č. 276/X/2003).

Štandardné podmienky, ktoré je stavebník povinný dodržať pri realizácii stavebnej úpravy:

  • výmena obvodového muriva, zmena stavebného materiálu obvodového muriva alebo priečok, dodatočné presklenie lodžie alebo balkóna, výmena bytového jadra, zmena dispozičného riešenia nenosných priečok - doručiť SBD kópiu záväzného stanoviska stavebného úradu
  • zásah do elektrických alebo plynových rozvodov alebo do zdravotno-technickej inštalácie - predložiť SBD príslušné revízne správy po ukončení stavebnej úpravy, najneskôr pri kontrole po jej ukončení
  • likvidácia stavebnej sute a odpadu - predložiť SBD doklad o ich odovzdaní do zberne triedeného odpadu, najneskôr pri kontrole po ukončení stavebnej úpravy
  • pri používaní výťahu na prevoz stavebného materiálu dodržať prevádzkové podmienky a povolené zaťaženie výťahu
  • pri vykonávaní stavebných, montážnych a udržiavacích prác s nimi súvisiacich dodržať ustanovenia osobitných predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení
  • nevykonávať práce, ktorými budú nadmerne rušení ostatní užívatelia bytov mimo doby s nimi dohodnutej, nevykonávať ich bez ich predchádzajúceho súhlasu v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a vo sviatok a v pracovných dňoch pred 8.00 hod. a po 18.00 hod.
  • priebežne udržiavať poriadok v spoločných priestoroch (schodištiach) a odstraňovať nečistoty spôsobené pri vykonávaní stavebných úprav
  • po ukončení stavebnej úpravy je stavebník povinný vyzvať SBD na jej kontrolu (pokiaľ sa stavebná úprava nevykonáva na základe stavebného povolenia s kolaudáciou)

LODŽIE, BALKÓNY, OKNÁ
Pri výmene okien je nevyhnutné dodržať ich pôvodný tvar, členenie a farebný odtieň, aby nedošlo k podstatnej zmene vonkajšieho vzhľadu stavby.

Dodatočné presklenie lodžie alebo balkóna, zmena obvodovej steny s dverami prípadne oknami na lodžiu alebo balkón sa môžu vykonať len s predchádzajúcim súhlasom správcu po riadnom ohlásení stavebnému úradu, po vydaní súhlasného stanoviska stavebného úradu a len podľa v ňom stanovených podmienok.

VYBAVOVANIE PODKLADOV PRE ZNALCA
SBD vystaví podklady potrebné pre znalca na vypracovanie znaleckého posudku na základe žiadosti doručenej žiadateľom a po zaplatení poplatku 3,98 € s DPH do pokladne SBD (uplatňuje sa na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov SBD zo dňa 12.12.2002, neuplatňuje sa v prípadoch dedičského konania). Predtlač žiadosti si môže žiadateľ vyzdvihnúť na oddelení obnovy bytového fondu v budove SBD na Zelenej ulici č.1 alebo si ju môže stiahnuť tu. Žiadosť musí obsahovať základné údaje o byte (adresa, číslo bytu, poschodie, počet izieb, situovanie bytu a pivnice).