Dohoda o výmene bytu

Výmenu bytu upravuje čl. 54 a čl. 55 Stanov Stavebného bytového družstva Banská Bystrica a § 715 a § 716 Občianskeho zákonníka. K výmene družstevného bytu dochádza na základe dohody účastníkov výmeny. Ide o dispozíciu člena družstva - nájomcu s členskými právami a povinnosťami k družstevnému bytu. 

Účastníkom dohody na jednej strane je nájomca – člen nášho družstva (prípadne manželia ako spoloční členovia), ktorý je nájomcom družstevného bytu, na druhej strane je účastníkom výmeny nájomca iného bytu (člen nášho družstva, člen iného družstva alebo nečlen - nájomca nedružstevného bytu). Ak nejde o výmenu bytov v rámci nášho družstva, skúma sa, či ten, na koho sa má pri výmene previesť členstvo, môže sa stať členom nášho družstva. 

Špecifikom dohody o výmene družstevného bytu je požiadavka, aby dohoda obsahovala vyhlásenie účastníkov výmeny o prevode členských práv a povinností a dojednanie o vzájomnom majetkovom vyrovnaní. 

Dohoda o výmene bytov musí mať písomnú formu (podľa priloženej prílohy: Tlačivo - dohoda o výmene bytov) a okrem jednotlivých odborných úsekov družstva sa k nej vyjadruje vlastník druhého vymieňaného bytu.  Podľa § 715 Občianskeho zákonníka sa k dohode o výmene bytu vyžaduje súhlas prenajímateľov. Súhlas aj dohoda musia mať písomnú formu. Ak prenajímateľ odoprie bez závažných dôvodov súhlas s výmenou bytu, môže súd na návrh nájomcu rozhodnutím nahradiť prejav vôle prenajímateľa. Dohodu o výmene bytu možno uskutočniť až dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie posledného z tých orgánov, ktoré sú príslušné na jej schválenie. 

Právo na splnenie dohody o výmene bytu musí byť uplatnené na súde do 3 mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas, inak právo zanikne. Ak nastanú dodatočne u niektorého z účastníkov také závažné okolnosti, že nie je možné splnenie dohody o výmene bytov na ňom spravodlivo požadovať, môže od dohody odstúpiť, musí však tak urobiť bez zbytočného odkladu. Povinnosť na náhradu škody týmto nie je dotknutá (§ 716 OZ). 

Poplatky spojené s výmenou bytov: 
16,67 € + 3,83 € DPH spolu 20,00 € - účtuje sa každému účastníkovi dohody – členovi družstva