Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

    Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica uvedomujúc si svoju povinnosť chrániť súkromie a osobné údaje vyhlasuje, že vždy a včas vynaloží potrebné úsilie na dosiahnutie potrebnej ochrany súkromia a osobných údajov všetkých svojich členov, vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov, ako aj všetkých svojich obchodných partnerov.

    Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica (SBD), Zelená 1, Banská Bystrica, IČO: 00 170 071, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Dr, vl. č. 90/S, je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  SBD prijalo rad opatrení, ktorými bude predchádzať narušeniu práv osôb, o ktorých osobné údaje spracúva. Tieto opatrenia nie je možné zverejniť, aby nebolo zmarené úsilie SBD o ochranu práv osôb. SBD je pripravené na  komunikáciu, a to s každou osobou, o ktorej spracúva osobné údaje, ale aj s každým, koho osobné údaje by mohlo spracúvať a mohli byť dotknuté jeho práva.

Informačná povinnosť SBD

Medzi základné povinnosti SBD podľa zákona o ochrane osobných údajov okrem iného patrí aj základná informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov. Každý, o kom SBD osobné údaje spracúva, je dotknutou osobou. Dotknuté osoby majú právo na poskytnutie základných informácií o spracúvaní ich osobných údajov v rozsahu, ktoré určuje § 19 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba môže tieto informácie získať:

          • tu na tejto stránke (dole nižšie)
          • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla SBD
          • zaslaním elektronickej žiadosti na adresu osobne.udaje@sbdbb.sk
          • osobne pri návšteve klientskeho centra SBD

SBD naplní svoju informačnú povinnosť poskytnutím informácií o jednotlivých informačných systémoch, v ktorých osobné údaje dotknutej osoby spracúva.

Práva dotknutých osôb

Zákon o ochrane osobných údajov garantuje dotknutým osobám nasledovné práva:

           1. právo na prístup k osobným údajom
           2. právo na opravu osobných údajov
           3. právo na výmaz osobných údajov
           4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
           5. právo na prenosnosť osobných údajov
           6. právo namietať spracúvanie osobných údajov
           7. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 

           O spôsob naplnenia práv dotknutých osôb a o ich prípadnom zákonnom obmedzení sa dotknutá osoba dozvie spolu s informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré jej SBD poskytne ako súčasť naplnenia svojej informačnej povinnosti.

Svoje práva si môže každý, kto chce požiadať o naplnenie niektorého z vyššie uvedených práv, uplatniť: 

zaslaním písomnej alebo elektronickej žiadosti, ktorú adresuje SBD, 
s námietkami alebo sťažnosťami  sa môže obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk/

Informácie o informačných systémoch:

Sprava bytov a domov

Evidencia členov SBD

Prevody bytov do vlastníctva

Personalistika a mzdy

Zoznam sprostredkovateľov