HISTÓRIA SBD BANSKÁ BYSTRICA

Bytové družstevníctvo ako súčasť družstevného hnutia má svoje historické počiatky vo Veľkej Británii, kde vzniklo prvé klasické družstvo spotrebného typu. Založili ho textilní robotníci v anglickom Rochdale a nazvali ho „Rochdalské družstvo spravodlivých priekopníkov“ – „Rochdale Society of Eguitable Pioneers“. V pevninskej Európe bolo založené prvé družstvo typu vzájomného svojpomocného úveru v Sobotišti na Slovensku s názvom „Gazdovský spolok“. Do registra bolo zapísané 9. februára 1845. Bolo to družstvo malých roľníkov a malovýrobcov a jeho cieľom bolo poskytovať svojim členom lacné úvery. Iniciátorom založenia „Gazdovského spolku“ bol dedinský učiteľ Samuel Jurkovič. Ďalším iniciátorom družstevného hnutia bol Daniel Gabriel Lichard, rodák zo Slovenskej Ľupče, ktorý ako evanjelický farár sa venoval aj publicistickej činnosti a propagoval družstevné hnutie vo svojom rozsiahlom diele. Výsledkom propagácie tohto hnutia bolo zakladanie slovenských vzájomných pokladníc, bratských pokladníc a neskôr aj potravinových spolkov.

Prvé bytové družstvá na Slovensku vznikli v medzivojnovom období po vzniku ČSR a bolo to najmä v mestách, kde sa koncentroval priemysel a výroba. Peňažné ústavy poskytovali stavebným a bytovým družstvám so všeobecno-prospešnou činnosťou úvery zaručované štátom až do výšky 50 %. Neskôr dával štát záruky na poskytovanie hypotekárnych pôžičiek. V roku 1959 bola v bývalej ČSSR zavedená aj družstevná forma výstavby  bytov. Dňa 12. 5. 1959 bol schválený zákon č. 27 o družstevnej bytovej výstavbe. Následne Vláda Československej republiky schválila vzorové stanovy stavebných bytových  družstiev a ministerstvo financií vydalo vyhlášku č. 94 o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby. Podmienkou pre vznik družstva bolo združenie aspoň 12 osôb a súhlas rady vtedajšieho okresného národného výboru.

 

VZNIK A VÝVOJ SBD BANSKÁ BYSTRICA

Vznik bytového družstevníctva v Meste Banská Bystrica za účasti prvých 12 členov sa datuje ku dňu 21. júna 1959, keď na ustanovujúcej schôdzi SBD občanov pri MsNV vzniklo Stavebné bytové družstvo občanov v Banskej Bystrici. Jeho prvým predsedom sa stal Anton Ťažký. Do konca roka 1959 vzrástol počet jeho členov na 107. Prvý družstevný bytový dom bol postavený na Uhlisku na Ulici 9. mája č. 3 (6 b. j.), ďalšie potom na Partizánskej ulici a Ulici 29. augusta. V roku 1962 malo družstvo už 910 členov, z toho 390 bývajúcich. V tom istom roku sa začala výstavba bytových domov panelovou technológiou.

V dôsledku rastu počtu členov a intenzívnejšej výstavby bytových domov došlo k rozdeleniu pôvodného družstva na SBD č. 1 a SBD č. 2. Priebežne vznikali ďalšie družstvá:

  • SBD zamestnancov ŠBČS, pobočka Banská Bystrica,
  • SBD zamestnancov Stavoindustrie, n. p. Banská Bystrica,
  • SBD zamestnancov Slovcepa, g. r. Banská Bystrica,
  • SBD zamestnancov Slovenka, n. p. Banská Bystrica,
  • SBD zamestnancov KÚNZ Banská Bystrica,
  • SBD zamestnancov Pozemné Stavby, n. p. Banská Bystrica,
  • SBD zamestnancov Smrečina, n. p. Banská Bystrica a mnohé ďalšie.

 

V Banskej Bystrici a jej okolí (Slovenská Ľupča, Brusno, Vlkanová) pôsobilo 19 družstiev. Neskôr došlo k procesu zlučovania družstiev, ktorý bol ukončený dňa 27. júna 1973 a tým vzniklo súčasné družstvo s názvom Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica s počtom 3 633 členov. Počet bytových domov bol 111 a počet členov dosiahol 1 923. Organizačne boli bytové domy rozdelené do 16 veľkých členských samospráv.

Od roku 1976 začal družstevný bytový fond dynamicky narastať, a to z dôvodu realizácie tzv. družstevno – stabilizačnej výstavby bytových domov. Panelové bytové domy boli postupne realizované v konštrukčných systémoch MS 5, MS 11, T O6 B, MBD 9, MBD 12, LB, BAURING, NKS a U-65.

Sídlo družstva bolo v tom čase na ul. ČSA č. 14, ale aj na ďalších miestach (ul. Družby 17 a 23, Mládežnícka ulica č. 5 a Šalgotarjánska ulica č. 3). Pracovné podmienky zamestnancov družstva, ale aj styku členov družstva so zamestnancami družstva boli preto sťažené a komplikované. V júli 1987 bola v rámci komplexnej bytovej výstavby ukončená výstavba prevádzkovej budovy SBD s rozpočtovým nákladom 5,5 mil. Sk, čím sa vylepšili pracovné podmienky zamestnancov a dosiahlo zlepšenie operatívnosti, kvality i komplexnosti služieb poskytovaných členom družstva z jedného centra.

V roku 1991 bola ukončená výstavba posledného družstevného bytového domu na sídlisku Sásová. V roku 1994 bola ukončená nadstavba dvoch bytov na bytovom dome na ul. 9. mája č. 3 (investorom bolo SBD II).  Družstvo v roku 1998 a 1999 ešte realizovalo strešné nadstavby na bytových domoch na Mládežníckej ulici 22-26 a 28-32 (spolu bolo postavených 14 b. j., ktorých financovanie bolo zabezpečené úverom zo ŠFRB).

Veľké ekonomické i politické zmeny po roku 1989, ale najmä po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, majú výrazný vplyv aj na postavenie a ďalší vývoj bytového družstevníctva. Zákonom č. 42/1992 Zb. sa upravili majetkové vzťahy v družstvách a  vyporiadavanie majetkových nárokov členov družstiev. Následne schválený a už viackrát novelizovaný zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožňuje prevody bytov do osobného vlastníctva ich nájomcov, ktorí majú súčasne možnosť rozhodnúť sa aj o forme zabezpečenia správy bytových domov. 

1. družstevný bytový dom v Banskej Bystrici na ul. 9. Mája 3

Jedny z prvých družstevných bytových domov na Bakošovej ulici

SÚČASNOSŤ

V súčasnosti má SBD Banská Bystrica 11 463 členov (z toho 264 nebývajúcich členov) a jeho 48 zamestnancov (z toho 43 THP) komplexne zabezpečuje výkon správy pre 213 bytových domov s celkovým počtom 11 413 bytov, z ktorých 476 ( 4,17 %) je ešte vo vlastníctve družstva.

Od roku 2012 začalo naše SBD zabezpečovať výkon správy aj pre BD (bytové domy) v ktorých pôvodne nevlastnilo svoje byty. K dnešnému dňu je to 7 BD a s ďalšími domami jedná o zabezpečení správy domu. Jedným z týchto domov je aj bytový dom nachádzajúci sa na Národnej ulici č. 13 a 15 + Štefánikovo nábrežie 1. Ide o BD s 21 bytmi a jedným nebytovým priestorom. Ľudové bytové družstvo v Banskej Bystrici vzniklo 30. 12. 1930 a v roku 1937 postavilo svoj prvý družstevný bytový dom v meste. Ide teda o najstaršie byty v našej správe.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rôznymi formálnymi a procedurálnymi podmienkami zbytočne sťažuje vlastníkom bytov prijímanie, resp. schvaľovanie takmer všetkých rozhodnutí, čo veľmi komplikuje, spomaľuje a v konečnom dôsledku aj zdražuje výkon správy, a to bez ohľadu na formu, akou je správa zabezpečovaná. Potešujúce je, že i napriek týmto ťažkostiam sa v ostatných rokoch výrazne zvýšil a aj realizoval záujem vlastníkov bytov, ktorým správu domov zabezpečuje naše SBD, o obnovu domov a zníženie ich energetickej náročnosti. SBD im účinne pomáha pri príprave a realizácii obnovy (dodatočné zateplenie obvodových plášťov domov vrátane striech, výmena okien v spoločných priestoroch i v bytoch, odstraňovanie systémových porúch panelových domov, rekonštrukcie a výmeny výťahov a pod.). Na tieto účely družstvo nielen zabezpečuje výhodné úvery zo ŠFRB, z komerčných bánk (vrátane zvýhodnených úverov SLOVSEFF), dotácie na odstránenie systémových porúch z MVaRR SR, ale aj samo poskytuje výhodné úvery z rezervno-havarijného fondu SBD. Od roku 2007 do súčasnosti SBD v spolupráci s vlastníkmi bytov realizovalo obnovy bytových domov financované prostredníctvom 210 vybavených úverov spolu v hodnote 36 150 tis. eur. Z tohto počtu bolo  95 úverov z OTP Banky Slovensko, a.s., 77 úverov bolo poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 38 úverov v ostatných komerčných bankách, kde pri 28 úveroch bolo financovanie zabezpečené z prostriedkov Európskej investičnej banky  s poskytnutím grantu vo výške 10 až 15 % z oprávnených nákladov. Ďalej 15 bytovým domom v rámci obnovy pri odstraňovaní systémových porúch boli zabezpečené dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Skúsenosti, dôkladná znalosť problematiky a stále zvyšovanie odbornosti zamestnancov družstva, postupné zvyšovanie rozsahu a kvality poskytovaných služieb, zodpovedné hospodárenie a dobrá spolupráca so zástupcami vlastníkov bytov v domoch spravovaných družstvom, sú dobrým základom pre ďalší rozvoj a trvalú stabilitu nášho Stavebného bytového družstva. V súlade so zákonom č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov bolo dňa 5.9.2017 Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica zapísané do zoznamu správcov bytových domov vedeného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Doterajší predsedovia SBD

 

PREDSEDA

OD

DO

1. 

 Anton Ťažký

21.6.1959  
Založenia  

16.6.1963  

2. 

 Michal Vítko

16.6.1963  

22.5.1966  

3. 

 Ing. Jozef Kontšek

22.5.1966  

27.6.1973  

4. 

 Karol Striež

27.6.1973  

9.4.1985  

5. 

 Ing. Pavol Stano

9.4.1985  

12.12.1985  

6. 

 Ing. Jozef Baník

12.12.1985  

1.6.1990  

7. 

 Béla Kliment

1.6.1990  

29.12.1990 1,2  

8. 

 Ing. Juraj Chmelík

29.12.1990  

9.1.1992  

9. 

 Béla Kliment

9.1.1992  

15.02.1993  

10. 

 Ing. Juraj Chmelík

15.2.1993  

11.12.2017  

11. 

 Ing. Ján Uram, CSc.

12.12.2017  

12.12.2022  

12. 

 JUDr. Silvia Ivaničová

12.12.2022  

súčastnosť  

Poznámky:

1 pán Kliment požiadal o uvoľnenie z funkcie
2 V období od 1.6.1990 do 9.1.1992 predseda nebol zamestnancom SBD, činnosť Správy a služieb v období od 1.8.1990 do 9.1.1992 riadil riaditeľ Ing. Ľudovít Truska.


+