Spoločný nájom družstevného bytu manželmi (a jeho zánik)

Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stane nájomcom bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi a spoločné členstvo manželov v družstve.
Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.
Predchádzajúce ustanovenie platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzavretím manželstva len niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu. Určujúcim termínom pre vznik spoločného nájmu a spoločného členstva je dátum (deň) prevzatia bytu.
Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne:

  1.   rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve,

  2.   dohodou rozvedených manželov - spoločných členov družstva (tlačivo dohody), prípadne rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu,

  3.   smrťou jedného z manželov,

  4.   zánikom nájmu družstevného bytu podla čl. 58 stanov SBD.

Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo užívať družstevný byt po rozvode manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva.