Fakturačné údaje

pre objednávateľa Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica,
ul. Zelená 1,
975 90 Banská Bystrica
IČO 00 170 071,
DIČ: 2021095747
IČ DPH: SK2021095747
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.Dr.,vl.č. 90/S
Právna forma: družstvo
(www.orsr.sk)


pre objednávateľa  Vlastníci bytov a NP ....
                    

Vlastníci bytov a NP ... (uviesť ulicu bytového domu) ...
vz. Stavebné bytové družstvo
Banská Bystrica, Zelená 1
975 90 Banská Bystrica

IČO: 00170071
DIČ: 2021095747

Z pohľadu zákona o DPH, ak Stavebné bytové družstvo ako správca bytového domu koná v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak konečným príjemcom plnení sú fyzické osoby (jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov).