Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2021

     V predchádzajúcich dňoch SBD doručilo vlastníkom v súlade zo zákonom č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyúčtovanie skutočných nákladov za dodané služby za rok 2021. Zároveň vlastníkom doručilo mesačný zálohový predpis platný od 1.7.2022, ako aj správu o svojej činnosti za rok 2021.
     Ak z vyúčtovania skutočných nákladov vznikol preplatok, družstvo ho vráti v mesiaci nasledujúcom po uplynutí lehoty 30 dní od doručenia vyúčtovania, pričom ho zvýši o preplatok, alebo zníži o nedoplatok, ktorý dovtedy vznikne. V prípade nedoplatku je vlastník / nájomca bytu povinný tento nedoplatok uhradiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania. 

Bližšie informácie:   Aktuálne témy      

Čo by vlastník bytu mal vedieť o Vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.