Aktuálne témy

 • Od 31.12.2018 dochádza k zmene pri nahlasovaní a odstraňovaní havarijných udalostí:

  - počas bežných pracovných dní v pracovnom čase od 06,00 hodiny do 18,30 hodiny havarijnú službu priamo zabezpečuje dispečing, prípadne informátor, na tel. čísle 4713504, 4713500;
  - počas bežných pracovných dní po pracovnom čase od 18,30 hodiny do 06,00 hodiny bude havarijná služba zabezpečovaná prostredníctvom automatickej telefónnej ústredne;

  - počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov bude havarijná služba zabezpečovaná prostredníctvom automatickej telefónnej ústredne.

  Neodkladné havarijné stavy na plynových zariadeniach nahlasujte priamo na SPP Banská Bystrica, tel. číslo 0850 111 727.  
  Neodkladné havarijné stavy na elektrických zariadeniach nahlasujte priamo na Stredoslovenskú distribučnú a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 0800 159 000.
  Neodkladné havarijné stavy pri dodávke tepla na vykurovanie a teplej vody nahlasujte priamo na STEFE a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 0800 700 700
  Neodkladné havarijné stavy pri dodávke pitnej vody nahlasujte priamo na StVPS a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 048 4327740
  Poruchy výťahov nahlasujte jeho zmluvnému prevádzkovateľovi na číslo, ktoré je uvedené v kabíne výťahov alebo na informačnej tabuli v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne na internetovej stránke SBD BB v kontaktoch.

  +
 • INFORMÁCIA k zákonu č. 283/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  Novela zákona 182/1993 Z. z. prináša s účinnosťou od 1.11.2018 viaceré zmeny. Podstatné zmeny sa týkajú najmä oblastí:

   

   
  1. K platnosti zmluvy o výkone správy, jej zmien alebo zániku  sa vyžaduje schválenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP) v dome. Vlastníci bytov a  NP v dome nemusia zmluvu o výkone správy podpisovať, ak ju platne schváliliZmluva, jej zmena alebo zánik sa stávajú záväznými pre všetkých vlastníkov v dome, ak ich podpíše vlastníkmi poverená osoba a správca. Pravosť podpisov správcu aj poverenej osoby musí byť úradne osvedčená. Zmluva, jej zmena alebo zánik, ako aj poverená osoba musia byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Správca je zároveň povinný zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu alebo NP v dome do 30 dní od jej schválenia.

   

  1. Novela nanovo upravuje inštitút zástupcov vlastníkov, ich postavenie a právomoci. Zákon stanovuje, že zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu a NP v dome, ako je to už pri funkcii predsedu a členov rady pri spoločenstvách vlastníkov. V prípade, ak zástupca vlastníkov nie je vlastníkom bytu alebo NP v dome, vlastníci zvolia nového zástupcu vlastníkov v lehote do 30.6.2019.

   

  1. Správca je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a NP v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.

   

  1. V záujme zvýšenia informovanosti vlastníkov bytov a NP o správe domu zákon ustanovuje povinnosť správcu viesť, uchovávať a aktualizovať zoznam všetkých prijatých rozhodnutí vlastníkov bytov a NP v dome, vrátane zápisníc zo schôdzí vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní vrátane hlasovacích listín; viesť zoznam a dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich sa domu. V zmysle novely sú správcovia povinní umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.

   

  1. V zmysle novely správca je povinný vykonávať správu samostatne v mene a na účet vlastníkov bytov a NP v dome. S účinnosťou od novembra 2018 sa mení konanie správcu pred súdom a iným orgánom verejnej moci, pričom správca zastupuje vlastníkov bytov a NP vo vlastnom mene a koná na ich účet.

   

  1. Novela sa zásadným spôsobom dotkla tak schôdzí vlastníkov, ako aj písomného hlasovania.

   

  Oznámenie termínu schôdze vlastníkov a termínu konania písomného hlasovania

        Termín, miesto a program schôdze alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom oznámené najneskôr 7 dní vopred.

   

  Zvolanie schôdze vlastníkov

             Schôdzu vlastníkov zvoláva správca podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada   aspoň štvrtina vlastníkov bytov a NP v dome. Schôdzu vedie správca, pokiaľ vlastníci bytov a NP v dome nerozhodli inak.

   

  Vyhlásenie písomného hlasovania

              Písomné hlasovanie vyhlasuje správca podľa potreby alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a NP v dome.

             Ak správca v termíne 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie schôdze vlastníkov alebo žiadosti o vyhlásenie písomného hlasovania nekoná, právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

   

  Overovatelia podpisov pri písomnom hlasovaní

              Mení sa spôsob overovania podpisov vlastníkov pri písomnom hlasovaní, pričom podpis vlastníka na hlasovacej listine musí byť overený 2 overovateľmi prítomnými pri podpise už pri každom písomnom hlasovaní (nielen napr. pri úvere, ako to bolo do teraz).

   

  Zápisnica zo schôdze vlastníkov a z písomného hlasovania      

              Novela upravuje obsahové náležitosti zápisnice zo schôdze vlastníkov, ako aj z písomného hlasovania.

   

  Oznámenie výsledku hlasovania

              Zápisnicu a výsledok hlasovania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania musí zverejniť ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal alebo vyhlásil písomné hlasovanie, a to do 7 dní od konania schôdze vlastníkov alebo skončenia písomného hlasovania.

   

  Kvórum pre prijímanie rozhodnutí

              Novela zjednocuje kvórum pri prijímanie rozhodnutí na schôdzi vlastníkov a v písomnom hlasovaní (§ 14b zákona).

        Novela zároveň zrušila hlasovanie hodinu po oznámenom začatí schôdze, ak schôdza nebola uznášaniaschopná. Podmienkou pre uznášaniaschopnosť schôdze už nie je prítomnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Pre prijatie rozhodnutí sa vyžaduje schválenie predpísanou väčšinou.

   

   

  V tejto informácii sú stručne uvedené  najzásadnejšie zmeny vyplývajúce zo zákona 283/2018 Z. z.  O ďalších podrobnostiach a zmenách vyplývajúcich z uvedeného zákona bude SBD zástupcov vlastníkov bytov a NP informovať v najbližšom období.

   

  Znenie zákona č. 283/2018 Z. z. nájdete tu:

   

  spracovali: Ing. Ján Uram, CSc., predseda SBD

                   JUDr. Silvia Ivaničová, I. podpredseda SBD 

  +
 • Reklamačný poriadok
 • Výšky správnych poplatkov vyberaných v stavebnom konaní

  Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov. Na základe uvedeného zákona je výška správnych poplatkov určená.
   

 • Vyhodnotenie štandardov kvality tepla
 • Prehľad domov v správe SBD
 • Telefonické poskytovanie údajov pre užívateľov bytov

  Správa SBD Banská Bystrica zaviedla pre užívateľov bytov službu telefonického poskytovania údajov o stave konta nájomného - výške preplatku/nedoplatku, výške aktuálneho platného MZP, evidovaných platbách a ďalších pohyboch na konte bytu. Služba je poskytovaná v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a môžu ju využiť len vlastníci/nájomcovia bytov, ktorí si pri osobnej návšteve Správy SBD zaevidujú verifikačné údaje - svoje heslo, potrebné pre overenie užívateľa pri telefonickom poskytnutí informácie.