Aktuálne témy

 • Aktualizovaný dokument Obnova bytového domu

  nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

 • DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ELEKTRONICKÉMU DORUČOVANIU DOKUMENTOV SBD

  SBD pripravilo pre vlastníkov bytov a nájomcov družstevných bytov v bytových domoch v jeho správe možnosť doručovania dokumentov a informácií elektronickou formou, ktorá predstavuje rýchlejší a efektívnejší spôsob doručovania vlastníkom / nájomcom bytov. K možnosti elektronického doručovania SBD pristúpilo aj s ohľadom na súčasnú situáciu, ktorá si vyžaduje dodržiavanie protiepidemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19 a v tejto súvislosti aj potrebu v čo najväčšej miere obmedziť osobné kontakty

  Do „Dohody o elektronickom doručovaní“ je potrebné doplniť:
  (tlačivo nájdete tu)

       - identifikačné údaje vlastníka / nájomcu bytu,
       - ​kontaktné údaje vlastníka / nájomcu bytu: e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu (pre každý byt – jedna e-mailová adresa a jeden tel. kontakt),
       - miesto a dátum podpisu,
       - ​​podpis vlastníka/nájomcu.

   

  Po podpísaní  je potrebné 1 vyhotovenie dohody zaslať späť na adresu SBD:

       Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
       Zelená 1
       975 90 Banská Bystrica

  alebo doručiť do podateľne SBD, príp. vhodiť do schránky  umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

  Po zaevidovaní „Dohody o elektronickom doručovaní“ v elektronickom systéme SBD bude vlastníkovi / nájomcovi bytu  zaslaný potvrdzujúci e-mail. 

  Dokumenty ktoré Vám budeme posielať po zaevidovaní „Dohody o elektronickom doručovaní“, napr.

  Ročný plán opráv
  Ročné vyúčtovanie nákladov
  Mesačný zálohový predpis (MZP)
  Správa o činnosti správcu bytového domu vrátane súmýrneho prehľadu čerpania a tvorby FPÚaO
  Rozpočítanie pomerových meračov tepla UK
  Výzva k zaplateniu nedoplatku na MZP

  Dokumenty postupne zaraďované do elektronického rozosielania:

  Informácia o stave konta vlastníka
  Informácia o odpočtoch a spotrebách TV/SV
  Oznam o plošnej výmene pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov TV/SV
  Oznam o vykonaní odpočtov meradiel v bytoch
  Oznam o plošnej deratizácii a dezinfekcii
  Oznam o oprave/odstávke výťahu
  Informácia o obmedzenej prevádzke KC

  +
 • Návrh znenia zmluvy o výkone správy

  Spravodajca SBD č. 1/2019 obsahuje návrh nového znenia zmluvy o výkone správy, ktorý pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo svojej správe pripravilo SBD. Spravodajca SBD bol vlastníkom doručený do poštových schránok.  Spravodajca SBD č. 1/2019 je tiež dostupný po prihlásení do INTRANET-ovej zóny SBD v časti "Dokumenty na stiahnutie".    
  Postup pre prihlásenie do internej zóny (aktivácia konta).

 • Povinnosti správcu pri starostlivosti o spoločné rozvody zemného plynu v bytových domoch

  V prevažnej väčšine bytových domov v správe SBD Banská Bystrica sú inštalované spoločné časti a spoločné zariadenia – rozvody plynu na prevádzku plynových spotrebičov – plynových sporákov v bytoch vlastníkov. V niektorých domoch sa v spoločných priestoroch nachádzajú aj plynové zariadenia – plynové kotolne, v ktorých sú umiestnené plynové spotrebiče – plynové kotly, ktoré vyrábajú teplo na prípravu teplej úžitkovej vody a teplo na ohrev vykurovacej vody v ústrednom vykurovaní.

  Uvedené spoločné zariadenia bytových domov sú v zmysle zákona číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov považované za vyhradené technické zariadenia (plynové), ktoré sa musia pravidelne kontrolovať a pri ich prevádzke sa musia dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podľa určených osobitných predpisov sa musí zabezpečovať kontrola stavu zariadenia, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Správca bytového domu, prípadne SVB, je povinný v rámci udržiavania bezpečnosti stavieb a pracovných priestorov zabezpečiť pre spoločné časti a spoločné zariadenie vykonávanie údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok  ustanovených osobitnými predpismi.

  Vyhláška MPSVaR SR číslo 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, nadobudla platnosť od 8.12.2009. Pre vyhradené technické zariadenia plynové je určená príloha číslo 10 uvedenej vyhlášky, v ktorej sú rozdelené plynové zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia – v skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia a v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Spoločné plynové rozvody v bytových domoch od regulátora tlaku plynu (RTP) po plynový spotrebič sú zaradené do skupiny Bg, ktoré sa musia 1 x za 3 roky podrobiť odbornej prehliadke a 1x za 6 rokov odbornej skúške, ktorú musí vykonať oprávnený revízny technik.

  V bytových domoch v správe SBD Banská Bystrica zabezpečujú realizáciu odborných prehliadok a odborných skúšok zmluvní externí dodávatelia prác - držitelia príslušných oprávnení v oblasti revízií a skúšok plynových zariadení. V určených časových pravidelných intervaloch sa plánujú a vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky v bytových domoch. Skúšajú a revidujú sa všetky časti plynového zariadenia v bytových domoch od RTP až po plynové spotrebiče a aj plynové spotrebiče. Z vykonanej odbornej prehliadky alebo skúšky sa vyhotoví písomná správa, v ktorej sú uvedené technické parametre revidovaného zariadenia, zistený stav zariadenia, zapíšu sa zistené závady a  určí sa záväzný termín na ich odstránenie. Ak zistená závada ohrozuje bezpečnú prevádzku, plynové zariadenie sa vyradí z prevádzky.  Revízny technik PZ je povinný odstrániť zistené závady, o čom musí vyhotoviť zápis o odstránení závad a tento dať podpísať zástupcovi správcu.

  Dôsledným plnením a dodržiavaním príslušných ustanovení zákona číslo 124/2006 Z. z. a vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. SBD Banská Bystrica zodpovedne plní úlohy pre zaistenie bezpečnej prevádzky vyhradených technických zariadení plynových.

  Banská Bystrica január 2020

  Spracoval : Jozef Buzaši,
  II. podpredseda Predstavenstva SBD

  +
 • Od 31.12.2018 dochádza k zmene pri nahlasovaní a odstraňovaní havarijných udalostí:

  - počas bežných pracovných dní v pracovnom čase od 06,00 hodiny do 18,30 hodiny havarijnú službu priamo zabezpečuje dispečing, prípadne informátor, na tel. čísle 4713504, 4713500;
  - počas bežných pracovných dní po pracovnom čase od 18,30 hodiny do 06,00 hodiny bude havarijná služba zabezpečovaná prostredníctvom automatickej telefónnej ústredne;

  - počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov bude havarijná služba zabezpečovaná prostredníctvom automatickej telefónnej ústredne.

  Neodkladné havarijné stavy na plynových zariadeniach nahlasujte priamo na SPP Banská Bystrica, tel. číslo 0850 111 727.  
  Neodkladné havarijné stavy na elektrických zariadeniach nahlasujte priamo na Stredoslovenskú distribučnú a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 0800 159 000.
  Neodkladné havarijné stavy pri dodávke tepla na vykurovanie a teplej vody nahlasujte priamo na STEFE a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 0800 700 700
  Neodkladné havarijné stavy pri dodávke pitnej vody nahlasujte priamo na StVPS a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 048 4327740
  Poruchy výťahov nahlasujte jeho zmluvnému prevádzkovateľovi na číslo, ktoré je uvedené v kabíne výťahov alebo na informačnej tabuli v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne na internetovej stránke SBD BB v kontaktoch.

  +
 • INFORMÁCIA k zákonu č. 283/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  Novela zákona 182/1993 Z. z. prináša s účinnosťou od 1.11.2018 viaceré zmeny. Podstatné zmeny sa týkajú najmä oblastí:

   

   
  1. K platnosti zmluvy o výkone správy, jej zmien alebo zániku  sa vyžaduje schválenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP) v dome. Vlastníci bytov a  NP v dome nemusia zmluvu o výkone správy podpisovať, ak ju platne schváliliZmluva, jej zmena alebo zánik sa stávajú záväznými pre všetkých vlastníkov v dome, ak ich podpíše vlastníkmi poverená osoba a správca. Pravosť podpisov správcu aj poverenej osoby musí byť úradne osvedčená. Zmluva, jej zmena alebo zánik, ako aj poverená osoba musia byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Správca je zároveň povinný zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu alebo NP v dome do 30 dní od jej schválenia.

   

  1. Novela nanovo upravuje inštitút zástupcov vlastníkov, ich postavenie a právomoci. Zákon stanovuje, že zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu a NP v dome, ako je to už pri funkcii predsedu a členov rady pri spoločenstvách vlastníkov. V prípade, ak zástupca vlastníkov nie je vlastníkom bytu alebo NP v dome, vlastníci zvolia nového zástupcu vlastníkov v lehote do 30.6.2019.

   

  1. Správca je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a NP v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.

   

  1. V záujme zvýšenia informovanosti vlastníkov bytov a NP o správe domu zákon ustanovuje povinnosť správcu viesť, uchovávať a aktualizovať zoznam všetkých prijatých rozhodnutí vlastníkov bytov a NP v dome, vrátane zápisníc zo schôdzí vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní vrátane hlasovacích listín; viesť zoznam a dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich sa domu. V zmysle novely sú správcovia povinní umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.

   

  1. V zmysle novely správca je povinný vykonávať správu samostatne v mene a na účet vlastníkov bytov a NP v dome. S účinnosťou od novembra 2018 sa mení konanie správcu pred súdom a iným orgánom verejnej moci, pričom správca zastupuje vlastníkov bytov a NP vo vlastnom mene a koná na ich účet.

   

  1. Novela sa zásadným spôsobom dotkla tak schôdzí vlastníkov, ako aj písomného hlasovania.

   

  Oznámenie termínu schôdze vlastníkov a termínu konania písomného hlasovania

        Termín, miesto a program schôdze alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom oznámené najneskôr 7 dní vopred.

   

  Zvolanie schôdze vlastníkov

             Schôdzu vlastníkov zvoláva správca podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada   aspoň štvrtina vlastníkov bytov a NP v dome. Schôdzu vedie správca, pokiaľ vlastníci bytov a NP v dome nerozhodli inak.

   

  Vyhlásenie písomného hlasovania

              Písomné hlasovanie vyhlasuje správca podľa potreby alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a NP v dome.

             Ak správca v termíne 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie schôdze vlastníkov alebo žiadosti o vyhlásenie písomného hlasovania nekoná, právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

   

  Overovatelia podpisov pri písomnom hlasovaní

              Mení sa spôsob overovania podpisov vlastníkov pri písomnom hlasovaní, pričom podpis vlastníka na hlasovacej listine musí byť overený 2 overovateľmi prítomnými pri podpise už pri každom písomnom hlasovaní (nielen napr. pri úvere, ako to bolo do teraz).

   

  Zápisnica zo schôdze vlastníkov a z písomného hlasovania      

              Novela upravuje obsahové náležitosti zápisnice zo schôdze vlastníkov, ako aj z písomného hlasovania.

   

  Oznámenie výsledku hlasovania

              Zápisnicu a výsledok hlasovania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania musí zverejniť ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal alebo vyhlásil písomné hlasovanie, a to do 7 dní od konania schôdze vlastníkov alebo skončenia písomného hlasovania.

   

  Kvórum pre prijímanie rozhodnutí

              Novela zjednocuje kvórum pri prijímanie rozhodnutí na schôdzi vlastníkov a v písomnom hlasovaní (§ 14b zákona).

        Novela zároveň zrušila hlasovanie hodinu po oznámenom začatí schôdze, ak schôdza nebola uznášaniaschopná. Podmienkou pre uznášaniaschopnosť schôdze už nie je prítomnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Pre prijatie rozhodnutí sa vyžaduje schválenie predpísanou väčšinou.

   

   

  V tejto informácii sú stručne uvedené  najzásadnejšie zmeny vyplývajúce zo zákona 283/2018 Z. z.  O ďalších podrobnostiach a zmenách vyplývajúcich z uvedeného zákona bude SBD zástupcov vlastníkov bytov a NP informovať v najbližšom období.

   

  Znenie zákona č. 283/2018 Z. z. nájdete tu:

   

  spracovali: Ing. Ján Uram, CSc., predseda SBD

                   JUDr. Silvia Ivaničová, I. podpredseda SBD 

  +
 • Reklamačný poriadok
 • Výšky správnych poplatkov vyberaných v stavebnom konaní

  Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov. Na základe uvedeného zákona je výška správnych poplatkov určená.
   

 • Vyhodnotenie štandardov kvality tepla
 • Telefonické poskytovanie údajov pre užívateľov bytov

  Správa SBD Banská Bystrica zaviedla pre užívateľov bytov službu telefonického poskytovania údajov o stave konta nájomného - výške preplatku/nedoplatku, výške aktuálneho platného MZP, evidovaných platbách a ďalších pohyboch na konte bytu. Služba je poskytovaná v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a môžu ju využiť len vlastníci/nájomcovia bytov, ktorí si pri osobnej návšteve Správy SBD zaevidujú verifikačné údaje - svoje heslo, potrebné pre overenie užívateľa pri telefonickom poskytnutí informácie.