Aktuálne témy

 • Reklamačný poriadok
 • Výšky správnych poplatkov vyberaných v stavebnom konaní

  Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov. Na základe uvedeného zákona je výška správnych poplatkov určená.
   

 • Vyhodnotenie štandardov kvality tepla
 • Prehľad domov v správe SBD
 • Telefonické poskytovanie údajov pre užívateľov bytov

  Správa SBD Banská Bystrica zaviedla pre užívateľov bytov službu telefonického poskytovania údajov o stave konta nájomného - výške preplatku/nedoplatku, výške aktuálneho platného MZP, evidovaných platbách a ďalších pohyboch na konte bytu. Služba je poskytovaná v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a môžu ju využiť len vlastníci/nájomcovia bytov, ktorí si pri osobnej návšteve Správy SBD zaevidujú verifikačné údaje - svoje heslo, potrebné pre overenie užívateľa pri telefonickom poskytnutí informácie.