ZMENA ÚČTOV BYTOVÝCH DOMOV A PLÁN OPRÁV NA ROK 2022

V týchto dňoch sú vlastníkom (nájomcom) bytov v bytových domoch v správe SBD doručované Plány opráv na rok 2022 a oznámenia o zmene účtov bytových domov.

Oznámenia o zmene účtov bytových domov sú vlastníkom (nájomcom) zasielané v súvislosti s právnou fúziou OTP Banky Slovensko, a.s. a  Československej obchodnej banky, a.s. od 1.10.2021. V týchto oznámeniach je uvedené nové číslo účtu bytového domu  platné od 1.1.2022, ako aj ostatné pokyny k poukazovaniu platieb za byt.

Nové čísla účtov sú platné od 1.1.2022.

Do 31.12.2021 je potrebné platby poukazovať na doterajší účet bytového domu.

Variabilný symbol/IDENT, ktoré sa uvádzajú pri platbe za byt, ostávajú nezmenené.

Do 31.03.2022 bude v platnosti prevodový mostík, to znamená, že platby  na starý bankový účet v OTP Banke Slovensko budú automaticky presmerované na novootvorený účet v ČSOB, po tomto termíne to už nebude možné.

Pri platbách poštovými poukážkami bude ich spracovanie podstatne náročnejšie. Slovenská pošta, a. s. si bude účtovať poplatok za prijatú platbu vo výške 0,15 €. Poplatok bude znášať vlastník (nájomca) bytu. V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať vlastníkov (nájomcov) v rámci možností, uhrádzať platby za byt bezhotovostným prevodom.  

Vlastníkom (nájomcom), ktorí si na SBD nahlásili inú adresu pre doručovanie (korešpondenčnú adresu), sú plány opráv a oznámenia zasielané poštou na nimi uvedenú adresu.  Vlastníkom (nájomcom), ktorí majú s SBD uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní, budú plány opráv a oznámenia zaslané elektronickou formou na nimi uvedenú e-mailovú adresu.