Stanovisko, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici k inštalácii nabíjacích staníc pre kolobežky či bicykle

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) zaujíma k inštalácii nabíjacích staníc pre kolobežky či bicykle v spoločných priestoroch bytových domov nasledovné stanovisko.

Jednotlivé priestory v bytových domoch sú užívané na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia podľa § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“). Každá zmena spôsobu užívania stavby alebo jej časti musí byť oznámená miestne príslušnému stavebnému úradu, ktorý rozhodne, akým postupom v zmysle stavebného zákona bude v danej veci konať.

V prípade zmeny užívania priestorov v spoločných priestoroch bytových domov (napr. kočikárne, sušiarne, práčovne a pod.) na iný účel oproti kolaudačnému rozhodnutiu musí byť spracované aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby odborne spôsobilou osobou – špecialistom požiarnej ochrany. Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je hlavne:

a) členenie stavby na požiarne úseky,

b) určenie požiarneho rizika,

c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,

d) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,

e) určenie požiadaviek na únikové cesty,

f) určenie odstupových vzdialeností,

g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení,

h) určenie zariadení na zásah.

 

Inštalácia nabíjacích staníc pre kolobežky, bicykle v spoločných priestoroch bytových domov

Pri zmenách užívania spoločných priestorov v bytových domoch na miestnosti nabíjania akumulátorov dochádza z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti k zmene stavby. Inštalácia nabíjacích staníc v bytových domoch v spoločných priestoroch síce nemá za následok zvýšenie požiarneho zaťaženia, ale dochádza k inštalácii elektrického zariadenia na nabíjanie akumulátorov. V prípade poruchy a následného požiaru nabíjacej stanice alebo nabíjaného akumulátora dochádza rýchlemu vývinu toxických splodín horenia. Spoločné priestory v bytových domoch ústia spravidla do spoločnej komunikácie bytového domu, ktorá slúži ako úniková cesta. Ich zadymením dochádza k sťaženiu, v mnohých prípadoch aj k znemožneniu evakuácie osôb a k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.

 V súvislosti s inštaláciou nabíjacích staníc, resp. užívaním spoločných priestorov v bytovom dome na nabíjanie kolobežiek či bicyklov je potrebné zdôrazniť, že vykonávanie takýchto činností v spoločných komunikáciách bytových domov je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti absolútne neprípustné, nakoľko dochádza k priamemu ohrozeniu evakuovaných osôb a ukladaniu nepovolených materiálov v únikovej ceste. 

 Pri inštalácii nabíjacích staníc v spoločných priestoroch bytových domov odporúčame dodržiavať nasledovné:

  •          zabezpečiť vetranie miestnosti nabíjania akumulátorov mimo spoločnú komunikáciu v bytových domoch;
  •          z miestnosti nabíjania akumulátorov vytvoriť samostatný požiarny úsek (požiarnu odolnosť požiarne deliacich konštrukcií stanoví odborne spôsobilá osoba – špecialista požiarnej ochrany);
  •          pred inštaláciou nabíjacej stanice vykonať revíziu elektroinštalácie v spoločných častiach bytového domu;
  •          inštalovať tlačidlo na odstavenie elektrickej energie miestnosti nabíjania akumulátorov pri vstupe do miestnosti;
  •          inštalovanie 1 ks prenosného hasiaceho prístroja s náplňou CO2 pri vstupe do miestnosti.