Postup pri nahlasovaní a odstraňovaní havarijných udalostí:

- počas bežných pracovných dní v pracovnom čase od 06,00 hodiny do 18,30 hodiny havarijnú službu priamo zabezpečuje dispečing, prípadne informátor, na tel. čísle 4713504, 4713500;
- počas bežných pracovných dní po pracovnom čase od 18,30 hodiny do 06,00 hodiny bude havarijná služba zabezpečovaná prostredníctvom automatickej telefónnej ústredne;
- počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov bude havarijná služba zabezpečovaná prostredníctvom automatickej telefónnej ústredne.

Neodkladné havarijné stavy na plynových zariadeniach nahlasujte priamo na SPP Banská Bystrica, tel. číslo 0850 111 727.  
Neodkladné havarijné stavy na elektrických zariadeniach nahlasujte priamo na Stredoslovenskú distribučnú a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 0800 159 000.
Neodkladné havarijné stavy pri dodávke tepla na vykurovanie a teplej vody nahlasujte priamo na STEFE a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 0800 700 700
Neodkladné havarijné stavy pri dodávke pitnej vody nahlasujte priamo na StVPS a.s. Banská Bystrica, tel. číslo 048 4327740
Poruchy výťahov nahlasujte jeho zmluvnému prevádzkovateľovi na číslo, ktoré je uvedené v kabíne výťahov alebo na informačnej tabuli v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne na internetovej stránke SBD BB v kontaktoch.