Dodávka elektriny do spoločných priestorov za sadzbu „domácnosť“

1. júlom 2023 vstúpila do účinnosti VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. júna 2023, č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike“.

 

Vyhláška okrem iného definuje dodávku elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu ako distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti /pozri § 36 odsek 1 už citovanej vyhlášky/ za podmienky, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení len domácnosťami.

Predmetná vyhláška ponecháva v účinnosti aj predtým priznávanú sadzbu „domácnosť“ pre „telekomunikačné zariadenia poskytovateľov elektronických komunikačných služieb poskytujúcich služby výlučne pre užívateľov bytového domu alebo technologické zariadenia na výrobu tepla“.

Citovaná vyhláška definuje možnosti použitia a využitia sadzby „domácnosť“ /pozri § 36 odsek 2 citovanej vyhlášky/ , a to tak, že sa táto sadzba prizná aj pre ostatné časti spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v prípadoch, že iná časť nebytového priestoru alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je využívaná na podnikanie a súčasne tvorí odberné miesto priamo pripojené do distribučnej sústavy, ktoré je vybavené určeným meradlom a s uzavretou samostatnou zmluvou o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny.

 

§ 36

(1)     Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prostredníctvom dodávateľa elektriny vyhlási, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení len domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti; rovnako sa postupuje aj v bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú telekomunikačné zariadenia poskytovateľov elektronických komunikačných služieb poskytujúcich služby výlučne pre užívateľov bytového domu alebo technologické zariadenia na výrobu tepla.

(2)     Ak je časť nebytového priestoru alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu využívaná na podnikanie, pre ostatné časti spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa priznáva sadzba pre domácnosti, ak časť nebytového priestoru alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu využívaná na podnikanie tvorí odberné miesto priamo pripojené do distribučnej sústavy, ktoré je vybavené určeným meradlom a s uzavretou samostatnou zmluvou o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny.

 

Všetky bytové domy v správe SBD BB majú priznanú distribučnú sadzbu „domácnosť“ v zmysle vyhlášky 246/2023.