UPOZORNENIE a VÝZVA

Upozorňujeme všetkých vlastníkov a nájomcov bytov v bytových domoch v správe SBD Banská Bystrica, že zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v § 5 písm. b) ustanovuje povinnosť udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam.

V mnohých bytových domoch v správe SBD sa na schodištiach, podestách, pred hadicovými zariadeniami (hydrantmi) a elektrickými rozvádzačmi nachádzajú rôzne predmety, skrinky, stolíky, kvetináče a pod. Každé takéto porušenie protipožiarnych predpisov pri prípadnom požiari sťažuje evakuáciu ohrozených osôb, znižuje účinnosť protipožiarneho zásahu a výrazne zvyšuje riziko ohrozenia života a zdravia osôb zdržujúcich sa v dome. Napriek intenzívnej kontrole vykonávanej zamestnancami SBD sa, bohužiaľ, počet takýchto hrubých porušení protipožiarnych predpisov významne neznižuje.

Aj touto formou vyzývame všetkých vlastníkov a nájomcov bytov v bytových domoch v správe SBD Banská Bystrica, aby zo spoločných častí bytového domu, najmä zo schodiskových priestorov, odstránili všetky predmety a trvale udržiavali voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam. Okrem zvýšenia bezpečnosti všetkých osôb zdržujúcich sa v bytovom dome sa tým zbavia aj zodpovednosti za usmrtenie alebo poškodenie zdravia osôb a za prípadné škody na majetku pri prípadnom požiari.

V Banskej Bystrici, 2.9.2015

Ing. Juraj Chmelík
predseda SBD