Stavebné úpravy bytov so zásahom do spoločných častí domu

Stavebníci - vlastníci bytov resp. nájomcovia

  •  Zásah do nosných stien
  •  zasklenie balkóna, lodžie
  •  osadenie klimatizačnej jednotky.
     

Od 1. 10. 2021 sa podstatne mení posudzovanie úprav bytov so zásahom do spoločných častí domu.

V zmysle ust. § 14b odst.1 písm. l) a m) zákona č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na plánované stavebné úpravy bytov so zásahom do spoločných častí domu je potrebné predložiť listinný dôkaz preukazujúci súhlasný prejav vôle kvalifikovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že súhlasia s plánovanými zásahmi stavebníka do fasády (spoločnej časti bytového domu) a s plánovanými zásahmi do nosných stien.

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku .

Upozornenie:
Rozhodnutie vlastníkov bytov musí byť prijaté na schôdzi vlastníkov, alebo formou písomného hlasovania v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.