Pár slov k výmene a rekonštrukcii plynovodov na sídlisku Sásová,

realizovaných v septembri 2021.

V každom meste alebo väčšej obci sú inštalované verejné plynovody, ktoré zabezpečujú distribúciu a dodávku zemného plynu naftového do objektov občianskej vybavenosti, v ktorých sa tento používa na prípravu tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody, a na prevádzku plynových spotrebičov v prevádzkach a domácnostiach. Trasy plynovodov a prípojok plynu k zásobovaným objektom sú zhotovené z ocele a vek rozvodov už nezaručuje požadovanú bezpečnosť prepravy zemného plynu a miestami vykazuje zvýšenú poruchovosť. Na základe zistenia nevyhovujúceho stavu rozvodov podal ich prevádzkovateľ – Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava žiadosť o vydanie rozhodnutia – stavebného povolenia na stavebné úpravy v rozsahu rekonštrukcie plynovodov na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici 

Stavebné rozhodnutie spolu s určením podmienok zhotovenia stavby na Tatranskej, Strážovskej, Starohorskej, Sitnianskej a Rudohorskej ulici bolo stavebným úradom v Banskej Bystrici vydané 6. augusta roku 2020 a vyvesené na úradnú tabuľu Mestského úradu Banská Bystrica dňa 14. augusta 2020. Právoplatnosť rozhodnutia nastala dňom 16.septembra 2020. Správcom bytových domov na uvedených uliciach nebola verejná vyhláška a rozhodnutie od stavebného úradu zaslaná na vedomie a ani naše družstvo nemalo o nej žiadne oznámenie.

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy Bratislava dňa 26. júla 2021 vypracoval písomné oznámenie o prerušení distribúcie zemného plynu (BV), ktoré vyvesil na vchodové dvere a informačné tabule do všetkých vchodoch bytových domov. V oznámení, ktoré bolo adresované odberateľom zemného plynu (t.j. vlastníkom a nájomcom bytov v bytových domoch) sa uvádza, že dôvodom prerušenia dodávky je zabezpečenie dodávky plynu do domácností bezpečne a spoľahlivo. Počas odstávky dodávky plynu bolo jej odberateľom odporučené, aby si počas štyroch týždňov plánovanej odstávky zabezpečili náhradný zdroj energie. Dodávateľ plynu konečných spotrebiteľov plynu v oznámení aj upozornil, že výmena rozvodov bude realizovaná až po hlavný uzáver plynu na bytovom dome a otvorenie uzáveru a napustenie plynu do spoločných rozvodov v bytovom dome a do plynových spotrebičov v bytoch musí správca bytových domov zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (revízny technik plynových zariadení), ktorý je povinný informovať SPP o otvorení hlavného uzáveru plynu. Uvedená záväzná povinnosť je uvedená aj v písomnom oznámení o obnovení distribúcie zemného plynu po rekonštrukcii plynovodov, ktoré bolo vyvesené na vchody bytových domov a elektronickou poštou zaslané na vedomie príslušným správcom bytových domov po troch týždňoch od odstávky plynu.   

V bytových domoch v správe SBD Banská Bystrica situovaných na sídlisku Sásová zabezpečovalo napustenie plynu do spoločných rozvodov bytových domov prostredníctvom svojich zmluvných dodávateľov prác, ktorí sú držiteľmi požadovaných oprávnení v oblasti vyhradených plynových zariadení. Okrem napustenia plynu do spoločných rozvodov v bytovom dome sa realizovali aj správne nastavenia regulátorov tlaku plynu a odvzdušnenie plynových rozvodov až po bytové spotrebiče plynu. Náklady za vykonané práce na spoločných plynových zariadeniach bytového domu sa ich zhotoviteľom uhradzovali na základe vystavených požiadaviek na opravu od zástupcov vlastníkov bytov z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného bytového domu

 

Banská Bystrica november 2021

Spracoval : Jozef Buzaši,
II. podpredseda Predstavenstva SBD