OBMEDZENIA V PREVÁDZKE SBD V SÚVISLOSTI S RIZIKOM ŠÍRENIA NÁKAZY KORONA VÍRUSOM

V súvislosti s rizikom šírenia nákazy s označením "COVID 19", ktorý spôsobuje nový koronavírus, v záujme predídenia riziku šírenia nákazy Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica prijalo dočasne nasledovné obmedzenia týkajúce sa prevádzky SBD:

  1. S účinnosťou od 11.3.2020 SBD Banská Bystrica pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov v klientskom centre aj počas úradných a stránkových hodín. Zároveň  od uvedeného dňa  nebude umožnený  klientom (vlastníkom bytov, nájomcom bytov  a pod.), ani zástupcom vlastníkov vstup do administratívnej budovy SBD.
  2. Všetky požiadavky vlastníkov, klientov a zástupcov vlastníkov budú riešené a zabezpečené formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou (KONTAKTY na SBD). 
  3. V neodkladných (mimoriadnych) prípadoch kontakt s príslušným zamestnancom zabezpečí vrátnik – informátor pri vstupných dverách do administratívnej budovy SBD.
  4.  S účinnosťou od 11.3.2020 SBD Banská Bystrica ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Schôdze vlastníkov, ktoré boli zvolané do 10.3.2020 sa uskutočnia v určenom termíne. Uvedené sa týka aj písomných hlasovaní, písomné hlasovania vyhlásené v termíne do 10.3.2020 sa uskutočnia v naplánovanom termíne.
  5. Z vopred plánovaných prác, ktoré zabezpečuje  technicko – prevádzkový úsek (údržbárske práce, výmena vodomerov) sa uskutočnia len tie, ktoré boli plánované v týždni do 13.3.2020. Práce naplánované s účinnosťou od 16.3.2020 sú presunuté na neskoršie termíny, ktoré budú vlastníkom (nájomcom) bytov dodatočne vopred oznámené. 
  6. Havarijná služba je zabezpečená v štandardnom režime.

Veríme, že vlastníci a nájomcovia bytov, ako aj ostatní  klienti SBD prijmú tieto naše obmedzenia a opatrenia s pochopením. Budeme sa snažiť, aby Vaše požiadavky boli vybavované priebežne, aj keď  vzhľadom na obmedzenia osobného vybavovania požiadaviek, môže dôjsť k predĺženiu času na ich vybavenie.

Akonáhle dôjde k zlepšeniu mimoriadneho stavu, ktorý v súčasnosti  pretrváva v súvislosti so šírením koronavírusu, SBD obnoví svoju prevádzku v štandardnom režime.  O uvedenom Vás budeme bezodkladne informovať.