Na zhromaždení delegátov sme si pripomenuli 65. výročie založenia nášho družstva

Dňa 13. 06. 2024 sa konalo zhromaždenie delegátov, ktoré schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2023, ako aj finančný rozpočet na rok 2024.

Zhromaždenie delegátov malo slávnostný charakter, pretože SBD si pripomína v tomto roku 65. výročie svojho založenia.

K histórii SBD...

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica bolo zapísané do podnikového (dnes obchodného) registra dňa 26. 05. 1959. Pri založení malo 12 členov. Jeho prvým predsedom bol p. Anton Ťažký.

V rámci intenzívnejšej bytovej výstavby, ktorá začala v období 60-tych a 70-tych rokov, začali vznikať v Banskej Bystrici a jej okolí družstvá ako napr. SBD zamestnancov Stavoindustrie, Slovenky, Smrečiny, Krajského úradu národného zdravia a pod. V Banskej Bystrici a jej okolí v tom období pôsobilo 19 družstiev. Dôležitým momentom pre naše družstvo bolo postupné zlučovanie týchto družstiev do nášho družstva. Tento proces bol ukončený 27. 06. 1973, kedy družstvo malo  3 633 členov a 111 bytových domov. Vytvorených bolo 16 veľkých členských samospráv.

Od roku 1976 začala prebiehať hromadná bytová výstavba v rámci tzv. družstevno – stabilizačnej výstavby. Výstavba panelových bytových domov bola postupne realizovaná v konštrukčných systémoch  MS 5, MS 11, T 06B, MBD 9, MBD 12, BAURING, NKS a MBD U – 65.

Prevádzka SBD sa nachádzala v tom období na viacerých miestach v rámci mesta Banská Bystrica, čo bolo komplikované tak pre členov družstva, ako aj pre zamestnancov z hľadiska činností, ktoré zabezpečovalo SBD. Dôležitou udalosťou v histórii nášho družstva preto bola  výstavba vlastnej prevádzkovej budovy na ul. Kozmonautov (dnes Zelenej) 1, v ktorej sídli naše družstvo od roku  1987 až do súčasnosti.

Výstavba posledného družstevného bytového domu na sídlisku Sásová bola ukončená v roku 1991. Schválením zákona č. 42/1992 Zb. začal postupný proces transformácie majetku bytových družstiev. V roku 1993 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý platí do súčasnosti. Je to základný zákon, ktorý upravuje podmienky prevodu družstevných bytov do vlastníctva členov družstva a hoci to nebolo jeho pôvodným účelom, až do súčasnosti upravuje aj práva a povinnosti vlastníkov pri správe a rozhodovaní o spoločných častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome, ako aj pravidlá hlasovania vlastníkov na schôdzach alebo v písomných hlasovaniach. Pre zaujímavosť tento zákon bol doteraz novelizovaný až 23 krát.

Približne od roku 2007 začalo postupne dochádzať k rozsiahlejšej  modernizácii a obnove bytových domov, ktorá sa najprv sústreďovala najmä na zateplenie obvodového plášťa BD, rekonštrukciu a zateplenie strechy a výmenu okien a presklených stien. Postupne obnova BD pokračovala a aj v súčasnosti pokračuje výmenou rozvodov, rekonštrukciou, resp. výmenou výťahov a obnovou spoločných priestorov.

Financovanie bolo a aj v súčasnosti je z veľkej miery zabezpečené z prostriedkov úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pre zaujímavosť, celkovo SBD od roku 2008 do konca roka 2023 vybavilo:

 • 110 úverov ŠFRB v  objeme viac ako 25 000 000 €, v tomto roku pripravujeme 16 úverov,

 • 142 úverov z komerčných bánk v objeme takmer 23 000 000 €,

 • 25 úverov v objeme viac ako 4 600 000 € bolo zabezpečených prostredníctvom programu SLOVSEFF – Európskej investičnej banky.

V prípade, keď to bolo potrebné, bytovým domom pomohlo aj SBD formou výhodného úveru z rezervno – havarijného fondu.

V súlade s platnou legislatívou bolo naše SBD v roku 2017 zapísané do zoznamu správcov bytových domoch. V rámci modernizácie spôsobu zabezpečenia našich činností pre vlastníkov sme v roku 2014 otvorili klientske centrum. Postupne dochádza aj k elektronizácii našich služieb, keď už
takmer 3 500 vlastníkov má uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov z SBD. SBD postupne modernizuje aj svoje webové sídlo a rozširuje aj informácie v internej zóne jednotlivých BD. V súčasnosti sú postupne digitalizované aj členské spisy. 

V súčasnosti naše družstvo spravuje 211 bytových domov, spolu 11 120 bytov a darí sa nám udržať takmer  99 %- nú členskú základňu. SBD postupne berie do správy aj nové bytové domy. V súčasnosti vie naše SBD zabezpečiť pre bytové domy plnohodnotný výkon správy.

Od založenia až po súčasnosť malo naše družstvo spolu 9 predsedov a má prvú predsedníčku. Najdlhšie pôsobiacim predsedom bol Ing. Juraj Chmelík, ktorý bol predsedom viac ako 25 rokov. V súčasnosti je podpredsedom predstavenstva a jeho vedomosti a skúsenosti sú pre nás veľkým prínosom, za čo mu patrí naše poďakovanie.

Musíme vysloviť poďakovanie všetkým predsedom samospráv a zástupcom vlastníkov, pretože naša spolupráca so zástupcami je pre nás, ako aj pre vlastníkov v bytových domoch nenahraditeľná.

Pri príležitosti  65. výročia založenia bolo na základe rozhodnutia predstavenstva SBD na zhromaždení odovzdané Čestné uznanie SBD  týmto predsedom samospráv:

 1. Mgr. Ivan Bartoš
 2. Ing. Dušan Detvan
 3. Michal Fajčík
 4. Mgr. Elena Glosová
 5. Mgr. Elena Haringová
 6. Ing. Ľudovít Hatadám
 7. Viera Králová
 8. Tibor Lipka
 9. Darja Prudičová
 10.  Alica Schwartzová
 11.  Elena Žigová

 

 

Ocenenie im bolo udelené za dlhoročnú aktívnu prácu v samospráve ich bytového domu. Všetkým oceneným blahoželáme, prajeme veľa zdravia a energie a ďakujeme za spoluprácu.

Všetkým delegátom zároveň ďakujeme za účasť na zhromaždení.