Informácie k vyúčtovaniu za rok 2020.

Dňa 31.marca 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 115/2021 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.  

Na základe § 36e, ods. 1 uvedeného zákona bol posunutý termín predloženia správy o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome do 31. júla 2021. SBD v súčasnosti spracúva všetky podklady potrebné k vyúčtovaniu a správe o činnosti správcu tak, aby boli vlastníkom predložené v riadnom termíne do 31. mája 2021.

Zároveň SBD spolu s vyúčtovaním pripravuje do budúcnosti pre vlastníkov aj možnosť doručovania vyúčtovania, správy o činnosti správcu, mesačného zálohového predpisu a iných dokumentov SBD elektronickou formou. Bližšie informácie  budú vlastníkom doručené spolu s vyúčtovaním  a  zároveň budú zverejnené v blízkej dobe aj na webovej stránke SBD.

Vyúčtovanie a ostatné súvisiace dokumenty budú v tomto roku vlastníkom doručené formou vhodenia do poštových schránok,  podobne ako v minulom roku. Vlastníkom, ktorí majú na SBD nahlásené korešpondenčné adresy, bude vyúčtovanie zaslané poštou na nimi uvedené adresy.