Informácie k vyúčtovaniu za rok 2019 a k prevádzke SBD

     V súvislosti s vyúčtovaním dodávok tepla, TÚV, vodného a stočného, ostatných dodávok a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov  za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 a v súvislosti s prevádzkou SBD si dovoľujeme vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov predložiť nasledovné informácie:

     Napriek skutočnosti, že prevádzka SBD bola v období obmedzení týkajúcich sa prevencie voči ochoreniu COVID 19 zabezpečená v obmedzenom režime, tieto obmedzenia sa nedotkli činností, ktoré je SBD ako správca bytových domov povinné zabezpečiť v súlade s právnymi predpismi a platnými zmluvami o výkone správy.

     Medzi uvedené činnosti patrí i povinnosť najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome

     - správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu,
     - zároveň je správca povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

     Práce súvisiace s vykonaním vyúčtovania za rok 2019 boli  zabezpečené v plnom rozsahu a vyúčtovanie, ako aj správa o činnosti správcu za rok 2019 budú vlastníkom  doručené včas a  v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Okrem vyúčtovania a správy o činnosti správcu, SBD pripravilo pre vlastníkov (nájomcov) bytov a nebytových priestorov vo svojej  správe aj mesačný zálohový predpis platný od 1.7.2020 prepočítaný v súlade so spotrebami vlastníkov (nájomcov) za rok 2019.

     Všetky uvedené dokumenty budú vlastníkom (nájomcom) doručené v najbližších dňoch.  K výraznej zmene však dôjde pri doručovaní týchto dokumentov. V súlade s preventívnymi opatreniami voči ochoreniu COVID 19  sa v tomto roku nebudú doručovať  vlastníkom (nájomcom) „proti podpisu“ ako v minulých rokoch, ale v zalepených obálkach im budú doručené (vhodené) do ich poštových schránok. O doručení (vhodení) bude vykonaný písomný záznam. Vlastníkom (nájomcom), ktorí majú na SBD nahlásenú korešpondenčnú adresu a vlastníkom (nájomcom), ktorí majú nedoplatok z vyúčtovania nad určenú hranicu, budú uvedené dokumenty zaslané poštou.

Zabezpečenie ostatných činnosti

     Okrem prípravy vyúčtovania, SBD zabezpečovalo aj ostatné činnosti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. z. a súvisiacich predpisov a zmlúv o výkone správy. Zabezpečené boli všetky dodávky plnení a služieb, nevyhnutné opravy a odstraňovanie havarijných stavov, ako aj potrebné ekonomické činnosti (spracovanie a úhrada platieb a faktúr za práce, dodávky a služby; spracovanie prijatých platieb; splátky úverov).

Čo sa týka zmlúv o výkone správy, v súčasnosti má už 130 bytových domov schválené nové zmluvy o výkone správy.

     Činnosť Klientskeho centra bola zabezpečená predovšetkým prostredníctvom mailovej, ale aj telefonickej komunikácie. Vybavenie požiadaviek týkajúcich sa činností, ktoré zabezpečuje Klientske centrum, bolo náročné, vzhľadom na výrazné obmedzenie, resp. pozastavenie možnosti osobného vybavovania. Napriek týmto obmedzeniam, zamestnankyne SBD v Klientskom centre všetky požiadavky vybavovali  priebežne a v rámci svojich možností, čo najskôr.

     Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti ešte nie je možné otvoriť Klientske centrum v plnom rozsahu, odporúčame klientom všetky požiadavky (vrátane prípadných vysvetlení a informácií k vyúčtovaniu), týkajúce sa nielen Klientskeho centra, aj naďalej riešiť predovšetkým prostredníctvom mailu, telefonicky alebo poštou. Osobné vybavenie je potrebné dohodnúť si s príslušným zamestnancom.

Informácie k prípadnej zmene režimu osobného vybavovania (podľa vývoja epidemiologickej situácie a usmernení ÚVZ SR) budú zverejnené na našej stránke.