INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD

Z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID 19 a v súvislosti so zaradením okresu Banská Bystrica od 8.11.2021 medzi „čierne“ okresy odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, príp. vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

     Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

     Vstup do budovy SBD je umožnený pri dodržaní protiepidemických  opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk, predpísané odstupy).

     Pri konaní schôdzí vlastníkov a písomných hlasovaní v bytových domoch SBD upozorňuje na dodržiavanie všetkých predpísaných protiepidemických opatrení.      

Kontakty