Informácia o ZD SBD dňa 30.05.2019

Dňa 30. mája 2019 sa v kongresovej sále Okresného úradu v Banskej Bystrici uskutočnilo Zhromaždenie delegátov SBD Banská Bystrica. Na ZD sa zúčastnilo 124 delegátov zo 198 pozvaných.  Hlavnými bodmi programu bolo prerokovanie Správy o výsledku hospodárenia SBD za rok 2018, schválenie Ročnej účtovnej závierky a návrh finančného rozpočtu SBD na rok 2019. Zároveň si zamestnanci SBD a delegáti pripomenuli 60. výročie založenia SBD.