Informácia k elektronickému doručovaniu

V predchádzajúcich dňoch bolo vlastníkom doručené vyúčtovanie nákladov za dodané služby za rok 2020. Spolu s vyúčtovaním bola vlastníkom doručená „Dohoda o elektronickom doručovaní“. 

            Sme radi, že sme u vlastníkov zaznamenali pozitívne reakcie a záujem o doručovanie elektronickou formou a už od prvých dní od doručenia vyúčtovania nám vlastníci vracajú doplnené a podpísané dohody. Vlastníkom, ktorí nemajú v súčasnosti vytvorené technické zázemie k elektronickému doručovaniu, budú všetky dokumenty SBD doručované v „papierovej“ podobe.

Bližšie informácie k elektronickému doručovaniu nájdete v časti "AKTUÁLNE TÉMY" - "INFORMÁCIE K ELEKTRONICKÉMU DORUČOVANIU DOKUMENTOV SBD"..

Zároveň tu nájdete v časti  "AKTUÁLNE TÉMY" - "Čo by vlastník bytu mal vedieť o Vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020" informácie o vyúčtovaní.