História

Vznik bytového družstevníctva v meste Banská Bystrica za účasti prvých 12 členov sa datuje ku dňu 21. júna 1959, kedy na ustanovujúcej schôdzi SBD občanov pri MsNV vzniklo Stavebné bytové družstvo občanov v Banskej Bystrici. Jeho prvým predsedom sa stal Anton Ťažký. Do konca roka 1959 vzrástol počet jeho členov na 107. Prvý družstevný bytový dom bol postavený na Uhlisku na Ulici 9. mája č. 3 (6 b.j.), ďalšie potom na Partizánskej ulici a Ulici 29. augusta. V roku 1962 malo družstvo už 910 členov, z toho 390 bývajúcich. V tom istom roku sa začala výstavba bytových domov panelovou technológiou.

Postupne do roku 1973 vzniklo v Banskej Bystrici a jej okolí (Slovenská Ľupča, Brusno, Vlkanová) ďalších 18 bytových družstiev, ktoré boli k 27. júnu 1973 zlúčené do súčasného družstva s názvom Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica s počtom 3 633 členov.

Od roku 1976 v súvislosti s uplatňovaním družstevno-stabilizačnej výstavby bytových domov začal družstevný bytový fond dynamicky narastať. Panelové bytové domy boli postupne realizované v konštrukčných systémoch MS 5, MS 11, T 06 B, MBD 9, MBD 12, LB, BAURING, NKS a U 65. V júli 1987 bola do užívania odovzdaná nová prevádzková budova na Zelenej ulici č. 1, v ktorej je dodnes sídlo SBD Banská Bystrica. V roku 1991 bola ukončená výstavba posledného družstevného bytového domu na sídlisku Sásová a odvtedy sa výstavba nových družstevných bytových domov zastavila.

Súčasnosť

V súčasnosti má SBD Banská Bystrica 11 463 členov (z toho 264 nebývajúcich členov) a jeho 48 zamestnancov (z toho 43 THP) komplexne zabezpečuje výkon správy pre 213 bytových domov s celkovým počtom 11 413 bytov, z ktorých 476 ( 4,17 %) je ešte vo vlastníctve družstva.

Od roku 2012 začalo naše SBD zabezpečovať výkon správy aj pre BD (bytové domy) v ktorých pôvodne nevlastnilo svoje byty. K dnešnému dňu je to 7 BD a s ďalšími domami jedná o zabezpečení správy domu. Jedným z týchto domov je aj bytový dom nachádzajúci sa na Národnej ulici č. 13, 15 a Štefánikovo nábrežie 1. Ide o BD s 21 bytmi a jedným nebytovým priestorom. Ľudové bytové družstvo v Banskej Bystrici vzniklo 30. 12. 1930 a v roku 1937 postavilo svoj prvý družstevný bytový dom v meste. Ide teda o najstaršie byty v našej správe.

Potešujúce je, že napriek viacerým nedostatkom v súčasnosti platného zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktoré zbytočne komplikujú proces schvaľovania rozhodnutí vlastníkmi bytov a ich následnú realizáciu, úspešne pokračuje obnova bytových domov (dodatočné zateplenie obvodových plášťov a striech, výmena okien v spoločných priestoroch a v bytoch, odstraňovanie systémových porúch panelových bytových domov, udržiavanie hydraulicky vyregulovaných rozvodov tepla a TÚV, rekonštrukcie a výmeny výťahov, výmena rozvodov tepla, vody, elektriny a pod.). V spolupráci s dominantným výrobcom a dodávateľom tepla v Banskej Bystrici boli vymenené takmer všetky vonkajšie rozvody tepla a vo všetkých bytových domoch boli nainštalované kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST), ktoré umožňujú pripravovať TÚV priamo v domoch a podstatne zvyšujú komfort v dodávkach tepla a TÚV. Všetky vyššie uvedené opatrenia umožnili v roku 2013 dosiahnuť zníženie spotreby tepla na vykurovanie v porovnaní s rokom 1997 o 59 % a tepla na prípravu TÚV o 47 %.

Doterajšie skúsenosti, dôkladná znalosť problematiky, neustále zvyšovanie odbornosti zamestnancov, zvyšovanie rozsahu a kvality poskytovaných služieb, zodpovedné hospodárenie a dobrá spolupráca so zástupcami vlastníkov v bytových domoch spravovaných družstvom sú zárukou ďalšieho rozvoja a trvalej stability Stavebného bytového družstva Banská Bystrica.

+