Čo by vlastník bytu mal vedieť o Vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Medzi najdôležitejšie povinnosti správcu bytových domov patrí najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti a vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Práve vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov je netrpezlivo očakávané ich vlastníkmi, pretože z neho sa dozvedia, aké spotreby tepla a vody mali za rok 2019 a či bytovým družstvom stanovené a nimi uhradené zálohové platby pokryli vyúčtované náklady tak, aby výsledok vyúčtovania bol minimálne vyrovnaný. V tomto roku aj napriek ochoreniu COVID 19 a s ním spojených obmedzení naše družstvo úspešne zvládlo proces zisťovania odpočtov spotrieb z prístrojov v bytoch, ako aj prípravu, tlač a zmenenú formu doručovania vyúčtovania vlastníkom bytov do termínu stanoveného príslušným zákonom,

Jeden z najdôležitejších údajov vyúčtovania – stav konta k 30.4.2020 po zápočte dlhov (preplatkov a nedoplatkov z vyúčtovania nákladov) je uvedený v tlačive vyúčtovania na tretej strane v riadku G22.
Pokiaľ je v tejto kolónke uvedená suma s kladným znamienkom, znamená to, že zálohové platby postačili na úradu vyúčtovaných skutočných nákladov a vlastník bytu nemá povinnosť žiadnej úhrady na svoje konto nájomného a prípadný vzniknutý poplatok mu bude vrátený v súlade s ním určeným spôsobom.
Pokiaľ je však v položke vyúčtovania G22 uvedená finančná suma s mínusovým znamienkom, výsledkom vyúčtovania je nedoplatok, ktorý je povinný vlastník bytu uhradiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

Podrobné informácie o spôsobe úhrady nedoplatku, vrátenia preplatku, ako aj o iných nemenej dôležitých skutočnostiach, týkajúcich sa vyúčtovania nákladov za rok 2019 sú uvedené na štvrtej strane tlačiva vyúčtovania.

Často sa na nás vlastníci bytov obracajú s otázkou, ako je možné, že vo vyúčtovaní za rok 2018 som mal určitý preplatok, ale vo vyúčtovaní nákladov za rok 2019 som mal už nedoplatok?

Medzi položky dodávok a služieb spojených s užívaním bytu,  ktoré majú rozhodujúci podiel na výške nedoplatku patrí dodávka tepla do ÚK, tepla na ohrev teplej vody, vodné stočné teplej a studenej vody. Tieto sú uvedené v údajoch nákladov na byt v položkách F06 až F10. Finančné zálohy za tieto služby sa stanovujú podľa posledne známeho vyúčtovania nákladov, s použitím cien tovaru a služieb v aktuálnom roku. Pokiaľ však oproti minulému roku dôjde k zvýšeniu spotreby tepla na pomerových rozdeľovačoch tepla inštalovaných na vykurovacích telesách, alebo k zvýšeniu spotreby teplej alebo studenej vody, výška zálohovej platby vypočítaná podľa minuloročnej spotreby reálne nepokryje zvýšené náklady, a tak v položke vznikne nedoplatok. Nedoplatok môže vzniknúť aj pri zvýšení ceny tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody od ich dodávateľov, pretože fixná zložka nákladov sa prerozdeľuje na skutočne vyrobené a dodané teplo, ktorého množstvo pri rozdielnych klimatických podmienkach nie je rovnaké, a odlišuje sa od množstva tepla použitého pri stanovení maximálnych cien pre dodávateľa tepla, schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Nedoplatok vzniká vo väčšine prípadov zvýšením spotrieb, ale uvedené konštatovanie o zmene cien plne platí aj pre porovnanie konečných cien tepla za rok 2018 a 2019, kedy v roku 2019 bolo teplo drahšie o 10,66%.

Aké rady a odporúčania by sme mohli dať vlastníkom bytov, aby vyúčtovanie z tohto aktuálneho roku 2020, ktoré im bude doručené do 31.mája 2021, malo kladný výsledok?

V prvom rade je potrebné priebežne (minimálne 1 x za mesiac alebo štvrťrok)  kontrolovať si priebeh spotrieb a stavy na všetkých meracích prístrojoch vo svojom byte. Pri zistení vysokého nárastu spotrieb alebo iných anomálií neodkladne kontaktovať technických zamestnancov správcu, ktorí zistia príčinu uvedeného stavu a zabezpečia bez zbytočného omeškania nápravu. Pokiaľ je zvýšenie spotreby spôsobené riadnym užívaním, bude potrebné prepočítať a upraviť výšku mesačného zálohového predpisu tak, aby nevznikol nedoplatok. Po prevode vlastníctva bytu jeho nový vlastník si musí uvedomiť, že po delenom vyúčtovaní časti roka, kedy sa stal majiteľom bytu bude nasledovať vyúčtovanie celého roka, preto bude potrebné prispôsobiť a upraviť výšku položiek v mesačnom zálohovom predpise. Vlastníci bytov, ktorí svoje byty prenajímajú iným osobám sú plne zodpovední za úhradu vyúčtovaných nákladov, preto je v ich záujme priebežne kontrolovať spotreby tepla a vody v byte.

Pri zistení chybných alebo nesprávnych údajov vo vyúčtovaní nákladov má vlastník bytu právo žiadať vysvetlenie alebo z vážnych dôvodov opravné vyúčtovanie. Správca odporúča vlastníkom bytov zvoliť formu prípadnej reklamácie /mailom, listom, osobne/ podľa vývinu ochorenia COVID 19.

Spracoval :
Jozef Buzaši
II. podpredseda P-SBD